Privacy Policy

Dutch runnergirls bloggen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Dutch runnergirls bloggen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Disclaimer:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen informatie besteden, kan Dutch dunnergirls bloggen, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie die op Dutch runnergirls bloggen wordt gepubliceerd. De informatie op Dutch runnergirls bloggen wordt dagelijks aangevuld en/of aangepast en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Dutch runnergirls bloggen staat er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Dutch runnergirls bloggen garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst vermeld op de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Dutch runnergirls bloggen raadt de gebruiker van deze website aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Dutch runnergirls bloggen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of acties en websites waarbij Dutch runnergirls bloggen is betrokken, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website en/of deze acties en websites te kunnen raadplegen. Dutch runnergirls bloggen is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen. Dutch runnergirls bloggen maakt binnen de website regelmatig gebruik van links naar andere websites. Dutch runnergirls bloggen is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop deze sites omgaan met persoonsgegevens of andere identificeerbare informatie van de gebruiker. Dutch runnergirls bloggen raadt aan, indien aanwezig, het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden van de site die wordt bezocht aandachtig te lezen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dutch runnergirls bloggen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dutch runnergirls bloggen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Advertenties

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: